Efni um starfsmenntun

Íslenskar greinar

Elsa Eiríksdóttir. (2017) Ungt fólk og starfsnám: Er hægt að efla starfsmenntun? Fréttabréf FIT, 15(2), bls. 22–23. Sótt af http://fit.is/images/utgafumal/2017/Fit_nov_17_net.pdf

Jón Torfi Jónasson. (1992). Þróun framhaldsskólans: Frá starfsmenntun til almenns bóknáms. Uppeldi og menntun: Tímarit Kennaraháskóla Íslands, 1(1), 173–189.

Jón Torfi Jónasson. (1994). Skipt um skoðun. Um flutning nemenda á milli þriggja flokka námsbrauta í framhaldsskóla. Uppeldi og menntun: Tímarit Kennaraháskóla Íslands, 3(1), 63–82.

Jón Torfi Jónasson. (1995). Baráttan á milli bóknáms og starfsmenntunar á framhaldsskólastigi. Í Friðrik H. Jónsson (ritstjóri), Rannsóknir í félagsvísindum: Erindi flutt á ráðstefnu í september 1994 (bls. 277–285). Reykjavík: Félagsvísindastofnun HÍ, Hagfræðistofnun HÍ, Háskólaútgáfan.

Jón Torfi Jónasson. (1997). Þjóðsögur úr skólakerfinu. Íslensk félagsrit, 7–8, 41–69.

Jón Torfi Jónasson. (1998a). The foes of Icelandic vocational education at the upper secondary level. Í A. Tjeldvoll (ritstjóri), Education and the scandinavian welfare state in the year 2000 (bls. 267–304). New York: Garland Publishing.

Jón Torfi Jónasson. (2008). Lært af sögunni. Í Menntaspor (bls. 79-95). Reykjavík: Sögufélagið.

Matthías Jónasson. (1949). Verknámsdeild: Nokkrar athugasemdir og tillögur. Menntamál: Tímarit um uppeldis og skólamál, 22, 1–44.

Íslenskar skýrslur

Efnahags- og framfarastofnunin [OECD]. (1987). Skýrsla um menntastefnu á Íslandi. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.

Elsa Eiríksdóttir. (2012). Raunvísinda- og tæknimenntun: Staða íslenskra nemenda og framtíðarþörf samfélagsins. Skýrsla starfshóps á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytis, Samband íslenskra sveitarfélaga og Samtaka iðnaðarins. Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga og Samtök iðnaðarins.

Forsætisráðuneytið. (2012). Allir stundi nám og vinnu við sitt hæfi: Tillögur um samþættingu menntunar og atvinnu. Reykjavík: Höfundur.

Gestur Guðmundsson. (1993). Þróun starfsmenntunar á framhaldsskólastigi. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið, Sammennt.

Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Sólrún Sigvaldadóttir. (2016). Sérkenni námsferils starfsnámsnemenda í framhaldsskóla. Afstaða og skuldbinding til náms, líðan og stuðningur foreldra og skóla. Sótt af http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/serkenni_starfsnams.pdf

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2012). Aðalnámskrá framhaldsskóla. Almennur hluti. Reykjavík: Höfundur. Sótt af https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/#Tab1

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2013). OECD review: Skills beyond school. National background report for Iceland. Reykjavík: Höfundur. https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/mrn-pdf/oecd-skyrsla-tilbuin-nov-2013.pdf

Sjá einnig hér: https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2013/11/13/-nbspYfirlitsskyrsla-serfraedinga-OECDum-starfsmenntun-a-Islandi/

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2014). Hvítbók um umbætur í menntun. Reykjavík: Höfundur. Sótt af https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/grunnskolar/hvitbok-um-umbaetur-i-menntun/

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2016). Staða og horfur í menntastefnu Íslands. Reykjavík: Höfundur.

Ríkisendurskoðun. (2017). Starfsmenntun á framhaldsskólastigi: Skipulag og stjórnsýsla. Sótt af https://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2017/04/SU-Starfsmenntun-a-framhaldsskolastigi.pdf

Starfsnámsnefnd. (2006). Nýr framhaldsskóli. Skýrsla Starfsnámsnefndar. Reykjavík: Höfundur. Sótt af https://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/RSSPage.xsp?documentId=CA43D3CDD101BAED002576F00058DBE7&action=openDocument

Erlendar skýrslur

CEDEFOP. (2014). Attractiveness of initial vocational education and training: Identifying what matters. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Gagnlegar síður

CEDEFOP. European Centre for the Development of Vocational Training (Evrópusambandið)

NCVER. National Centre for Vocational Education Research (Ástralía)

NordVET rannsóknarverkefnið (Skandinavía)

NordYrk netverkið (Skandinavía)

Ráðstefnur

NordYrk

JVET

Fréttir

Hagstofa Íslands. (2018a). Nýnemum fækkar í starfsnámi á framhaldsskólastigi. Sótt af https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/menntun/nynemar-a-framhaldsskolastigi-1997-2016/

Menntamálastofnun. (2018a, 24. apríl). Helmingur telur verknám henta sér betur. Sótt af https://mms.is/frettir/helmingur-telur-verknam-henta-ser-betur

Morgunblaðið. (2019). "Foreldrar mínir eru ekkert menntuð". Sótt af https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/05/30/foreldrar_minir_eru_ekkert_menntud/?fbclid=IwAR0botpfPckH8aSCR5vnKh0_v-INlMBCCrGGsVFqt6oT2oBpHYvihZmgj3A